scraperHAVRAS - profil firmy

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost s ručením omezeným HAVRAS s.r.o. byla založena zakladatelskou listinou ze dne 21.3.2007. Vznikla zápisem společnosti do obchodního rejstříku v oddílu C, vložka 54769 dne 21. 3. 2007, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně.

Předmětem činnosti společnosti je dle výpisu z obchodního rejstříku 

 • projektová činnost ve výstavbě
 • provádění staveb včetně jejich změn, udržovacích prací na nich a jejich odstraňování
 • silniční motorová doprava nákladní
 • práce s mechanizačními prostředky
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem
 • nakládání s nebezpečnými odpady
 • hornická činnost
 • geologické práce v oblasti sanační geologie a hydrogeologie
 • nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Vodohospodářské stavby 
 • revitalizace vodních toků a rybníků
 • výstavba a odbahnění rybníků, včetně výpustných zařízení
 • výstavba a opravy suchých poldrů a odvodňovacích soustav
 • obnova a zakládání mokřadních ekosystémů
 • protierozní a protipovodňová opatření v krajině
 • výstavba a rekonstrukce malých vodních nádrží
 • rekonstrukce výpustných zařízení a bezpečnostních přelivů

Lesotechnické a ekologické stavby

 • výstavba a rekonstrukce lesních cest, svážnic, propustků, sjezdů, skládek dřeva a obratišť
 • obnova a zřizování cestních a porostních melioračních příkopů profilovou lžící
 • zřizování ocelových svodnic k regulaci povrchové vody na tělese cest
 • hrazení bystřin
 • likvidace (sanace) starých ekologických zátěží skládek
 • likvidace kontaminovaných látek a nebezpečných odpadů
 • zakládání a obnova prvků ekologické stability v návaznosti na vodní režim
 • sanace sesuvů půdy
 • rekultivační práce

Dopravní stavby

 • výstavba pozemních komunikací všech typů
 • kompletní rekonstrukce komunikací, včetně jejich odvodnění
 • výstavba chodníků a zpevněných ploch
 • pokládání zámkové dlažby
 • výstavba cyklistických tras
 • výstavba a rekonstrukce polních cest
 • realizace konstrukčních vrstev pomocí GPS nivelace
 • rekonstrukce a výstavba mostních objektů
 • sanace svahů

Železniční stavby

 • veškeré zemní práce pro železniční těleso
 • výstavba železničních spodků
 • výstavba železničních svršků
 • výstavba opěrných stěn, odvodnění a propustků
 • zemní práce dvoucestným rýpadlem

Pozemní stavby

 • kompletní zemní práce pro všechny stavby
 • hrubé terénní úpravy
 • komunikace, parkoviště, zpevněné plochy a hřiště
 • výstavba vodovodních a kanalizačních řadů včetně přípojek
 • výstavba a rekonstrukce vodojemů a čistíren odpadních vod včetně technologie
 • pokládka inženýrských sítí pro bytovou a průmyslovou výstavbu
 • pokládka kabelů pro elektrické či telefonické vedení
 • komplexní pozemkové úpravy v obcích